GAME SECTION in Line of : www.thaiperfect.com   
Add us in your favorite for recall Add us for recall. Share to facebook    
  MasterMind Game Section  

เวอร์ชั่นภาษาไทย Thai Version เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ English Version
ผู้ทายตัวเลข : 6x4 แบบซ้ำได้ Classic 10x3 แบบไม่ซ้ำ10x3 แบบซ้ำได้ 10x4 แบบไม่ซ้ำ10x4 แบบซ้ำได้ 10x5 แบบไม่ซ้ำ10x5 แบบซ้ำได้
ผู้ตั้งตัวเลข : ตั้งตัวเลข 6x4 แบบซ้ำได้ Classic ตั้งตัวเลข 10x3 แบบไม่ซ้ำตั้งตัวเลข 10x3 แบบซ้ำได้ ตั้งตัวเลข 10x4 แบบไม่ซ้ำตั้งตัวเลข 10x4 แบบซ้ำได้ ตั้งตัวเลข 10x5 แบบไม่ซ้ำตั้งตัวเลข 10x5 แบบซ้ำได้
 
               MASTER MIND คืออะไร ?
               Master Mind เป็นเกมอย่างหนึ่ง โดยฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ตั้งรหัสลับขื้นมา 4 ตัวแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ทาย.
               ในการตั้งรหัสลับจะตั้งจากสัญญลักษณ์ ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 แบบโดยอาจเป็นลูกสี 6 สี เช่น หรืออาจเป็นตัวเลข เช่น 123456 ซึ่งการตั้งจะใช้สัญญลักษณ์ที่ซ้ำกันหรือไม่ก็ได้ เช่น  หรือ 2516, 3344 ตามลำดับ.
               ผู้ทายจะต้องทายให้ถูกต้องว่า รหัสลับที่ตั้งไว้คืออะไร?
               ในการทายในแต่ละครั้ง ผู้ตั้งรหัสจะบอกผลของการทายในครั้งนั้นว่ามี รหัสที่ถูกต้องและตรงตามตำแหน่งกี่ตัว [แทนด้วยจำนวนของ ] และถูกต้องแต่ไม่ตรงตำแหน่งกี่ตัว [แทนด้วยจำนวนของ ]
               ตัวอย่างเช่น
               
  รหัสลับ        2516     2516      หลัก  ตัว 
  ทาย 1             1234       1234   0  2  
  ทาย 2          5566       5566   2  0  
  ทาย 3            1256         1256   1  3  

               
  รหัสลับ        3344     3344      หลัก  ตัว 
  ทาย 1             1234       1234   1  1  
  ทาย 2          5566       5566   0  0  
  ทาย 3            1256         1256   0  2  

               ทางผู้จัดทำมีความเห็นว่า เกมนี้เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่ง มีประโยชน์ด้วย ให้ความบันเทิงด้วย และการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างมีหลักตรรกะด้วย จึงได้จัดทำเวบไซต์ส่วนของเกมส์นี้ขึ้น โดยได้เพิ่มรูปแบบและวิธีการให้หลากหลายยิ่งขึ้นดังนี้ :-
               1. ขอบเขตของการตั้งรหัส จาก 6 แบบเป็น 10 แบบ [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9]
               2. จำนวนรหัสที่ตั้ง จากเดิม 4 ตัวเป็น 3, 4 และ 5 ตัว และ
               3. แบ่งส่วนการตั้งรหัสเป็น แบบไม่ซ้ำ (N) และซ้ำได้ (R).
               ดังนั้น รูปแบบทั้งหมดจึงมี 7 แบบดังนี้ :-
               
                         แบบ 6 x 4 ซ้ำได้ [ดั้งเดิม] 6x4 แบบซ้ำได้ Classic
                         แบบ 10 x 3 ซ้ำไม่ได้ และซ้ำได้  10x3 แบบไม่ซ้ำ10x3 แบบซ้ำได้
                         แบบ 10 x 4 ซ้ำไม่ได้ และซ้ำได้  10x4 แบบไม่ซ้ำ10x4 แบบซ้ำได้
                         แบบ 10 x 5 ซ้ำไม่ได้ และซ้ำได้  10x5 แบบไม่ซ้ำ10x5 แบบซ้ำได้